Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Κοστολόγηση >

Γενικές συνθήκες συνεργασίας

 
Οι παρούσες γενικές συνθήκες συνεργασίας ισχύουν για όλες τις εργασίες που πραγματοποιεί η NSA Translations AE για τους πελάτες της.

Για κάθε εργασία, η NSA Translations εκδίδει ξεχωριστή εντολή ανάθεσης. Στη φόρμα εντολής διευκρινίζεται ο όγκος της δουλειάς, η προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας και η αμοιβή. Η φόρμα περιλαμβάνει επίσης τυχόν ειδικές οδηγίες σχετικά με τη μορφοποίηση και την παράδοση της εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η φόρμα εντολής αποτελεί μια ειδική σύμβαση. Η φόρμα πρέπει να επιστραφεί σε εμάς υπογεγραμμένη ταχυδρομικώς, μέσω e-mail ή μέσω φαξ. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να αναλάβουμε μία εργασία για την οποία δεν έχουμε λάβει υπογεγραμμένη τη φόρμα εντολής.

Η NSA Translations δεσμεύεται να συμβουλεύεται όλα τα προηγούμενα έγγραφα ή τα έγγραφα αναφοράς ή τα γλωσσάρια που παρέχει ή προτείνει ο πελάτης και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμβουλεύεται άλλες πηγές πληροφοριών που προτείνει ο πελάτης.

Το κόστος μιας μετάφρασης υπολογίζεται βάσει του αριθμού λέξεων του πρωτότυπου κειμένου, εκτός εάν έχει προηγηθεί διαφορετική έγγραφη συμφωνία.

Εάν ένας πελάτης ακυρώσει μια παραγγελία, η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή της ακύρωσης είναι 100% πληρωτέα, ενώ η εργασία που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της ακύρωσης θα τιμολογείται στο 50% της αξίας της. Εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, όλα τα τιμολόγια πρέπει να εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Η καθυστέρηση ή η αδυναμία πληρωμής καθιστά άμεσα απαιτητό ολόκληρο το ποσό που οφείλει ο πελάτης, χωρίς προειδοποίηση ή άλλες διαδικασίες. Με τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμία, η NSA Translations ΑΕ δύναται, εντός δύο μηνών μετά την είσπραξη της καθυστερημένης πληρωμής, να αξιώσει την είσπραξη τόκου σύμφωνα με το επιτόκιο που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις πλέον πρόσφατες χρηματοδοτικές εργασίες της («το επιτόκιο αναφοράς») συν επτά εκατοστιαίες μονάδες («το περιθώριο»). Θα ισχύει το επιτόκιο αναφοράς της πρώτης ημέρας του μήνα κατά τον οποίο η πληρωμή έγινε απαιτητή. Ο τόκος θα επιβάλλεται για την περίοδο που αρχίζει τον ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής έως την ημερομηνία που πραγματοποιείται η πληρωμή. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την NSA Translations ΑΕ για τυχόν δαπάνες που προέκυψαν για τη σχετική διευθέτηση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, όλες οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αναστέλλονται.

Σε καμία περίπτωση η NSA Translations ΑΕ δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για μεταφράσεις που δεν είναι στυλιστικά ικανοποιητικές. Οι υπηρεσίες της NSA Translations ΑΕ περιορίζονται στην απλή μετάφραση, εκτός εάν της ζητηθεί ρητά κάτι άλλο.

Τα παράπονα θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εάν ληφθούν με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής εντός επτά ημερών μετά την παράδοση της εργασίας ή των εργασιών ή μέρους της εργασίας ή των εργασιών. Όλα τα παράπονα πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα, τις υπό αμφισβήτηση μεταφράσεις και από μία επεξηγηματική επιστολή. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, η μετάφραση θα θεωρείται σωστή.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θεωρήσει ότι η ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική, θα ενημερώσει εγγράφως την NSA Translations ΑΕ εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της εργασίας δεν είναι ικανοποιητική. Η NSA Translations ΑΕ συμφωνεί να παρέχει, με δικά της έξοδα, μια διορθωμένη έκδοση της υπό αμφισβήτηση μετάφρασης. Αυτό το δεύτερο έγγραφο θα χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η ποιότητα της μετάφρασης προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό της επιστροφής χρημάτων, κατά την απόλυτη κρίση της NSA Translations ΑΕ.

Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης για την οποία η NSA Translations ΑΕ είναι αποκλειστικά και άμεσα υπαίτια, θα καταβάλλεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα αποφασίζεται από κοινού με τον πελάτη, ύψους έως και 100% της αξίας της καθυστερημένης εργασίας.

Η NSA Translations ΑΕ δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο όλων των πληροφοριών που περιέρχονται εις γνώση της κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που χρησιμοποιεί η NSA Translations ΑΕ αναλαμβάνει την ίδια δέσμευση.

Μόνο γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επίλυσης οποιασδήποτε διαφωνίας.
εγγυούμαστε υψηλή ποιότητα
& έγκαιρη παράδοση